You Are Here: Home » Parlement » Tussenkomst Beleidsverklaring

Tussenkomst Beleidsverklaring

Tussenkomst beleidsverklaring 2013-2014

Het einde van de legislatuur nadert. Tijd om een roud-up te maken van het geleverde regeringswerk, maar ook tijd om vooruit te kijken en de toekomst voor te bereiden. Deze Regering is gestart onder een moeilijk economisch gesternte. De economische en financiële crisis heeft wonden geslagen op alle niveaus. We kunnen nu wel zeggen dat de donkeren wolken boven ons hoofd stilaan wegtrekken, maar dit wil niet zeggen dat we op onze lauweren moeten zitten.

Op het vlak van onze financiën bijvoorbeeld moeten we er voor zorgen dat onze begrotingen in evenwicht blijven en zelfs mede dankzij de extra financiering die Brussel naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming krijgt overschotten boeken. Onze fractie kan dit alleen maar toejuichen. Evenwel, is het belangrijk dat we onze historische hoge schuld met die overschotten verder afbouwen. Alleen op die manier wapenen we ons tegen toekomstige economische schokken of onverwachte uitgaven. Ook moeten we er rekening mee houden en het gewest voorbereiden dat de mechanismen van de Bijzondere Financieringswet tegen het einde van de volgende legislatuur zullen beginnen af te bouwen. Dit mechanisme zorgt er immers voor dat gewesten met een lager dan gemiddeld inkomen per capita extra betoelaagd worden. We moeten tegen dan met andere woorden meer dan ooit instaan voor onze eigen toekomst. Dit betekent het gewest meer aantrekkelijk maken voor de middeninkomens, jongerenwerkloosheid aanpakken, betaalbare huisvesting garanderen, aangename en veilige leefomgevingen creëren en oplossingen bieden voor de mobiliteitsproblematiek.

De Zesde Staatshervorming legt het zwaargewicht van het beleid meer bij de deelstaten en dus ook bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij moeten ons voorbereiden op tal van nieuwe bevoegdheden. Hoe vullen we het best de Woonbonus in, zodat dit ten goede komt van alle Brusselaars? Hoe controleren we best de beschikbaarheid van werklozen? Wat doen we met het vergunningsbeleid voor handelsvestigingen? Onze fractie kijkt dan ook uit naar de visie, gepland voor het einde van dit jaar, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de nieuwe bevoegdheden.

Een groot deel van uw beleidsverklaring wijdt u aan het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. En terecht! Het is werkdocument waarop het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de komende jaren zal verder worden uitgebouwd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een jong gewest en we verwachten de komende jaren nog vele nieuwe Brusselaartjes. Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling wil hierop een antwoord bieden. Niet alleen het Gewest moet hier haar steentje bijdragen tot het opvangen van de demografische boom, maar ook de gemeenschappen. Ook zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen. We zijn dan ook verbaasd dat u naast de samenwerking met de Fédération Bruxelles-Wallonie voor het uitbouwen van het aantal crêcheplaatsen geen gewag maakt van een samenwerking met de Nederlandstalige tegenhanger. Hoe komt dit? Heeft de Minister President hiervoor nog plannen?

Eén van de te bereiken objectieven van het GPDO is betaalbare huisvesting garanderen, waarbij 60% gaat naar sociale huisvesting en 40% naar huisvesting voor middeninkomens. Als we vandaag de dag lezen dat er steeds meer Brusselaars, soms zelfs mensen met een middeninkomen, in armoede leven alleen omwille van de hoge huishuur, dan beseffen we dat het vijf voor twaalf is. Een ander doel is het creëren van een aangename en aantrekkelijke leefomgeving. Dat betekent onder andere voldoende groen, speelruimten, enz. Ook een nette omgeving draagt hiertoe bij. Mister Proper, staatssecretaris Madrane, ik hoop dat u uw bijnaam waarmaakt. Het afvalplan dat u met de Brusselse Regering uitwerkte is een goeie zaak. Er is natuurlijk nog veel werk aan de winkel, maar de uitrol van containers waar men de vuilzakken in kan deponeren, het plaatsen van meer vuilbakken en het realiseren van meer containerparken zal een substantiële bijdrage leveren aan de netheid van onze stad. Mijn fractie blijft ook ijveren voor het creëren, op lange termijn, van een ondergronds afvalcontainers. Ook de verbetering van de mobiliteit maakt deel uit van dit plan. De uitdagingen voor het openbaar vervoer de komende jaren zijn enorm. De Brusselse regering wil een antwoord bieden aan de mobiliteitsuitdagingen met een serieuze modernisering van de MIVB vloot en een uitbreiding van het openbaar vervoersnetwerk. Het meest in het oog springende is natuurlijk de automatisering en de verlenging van de metrolijnen naar Evere & Schaarbeek. Dit zijn enorme, maar broodnodige investeringen willen we ons Gewest leefbaar en aangenaam houden. Voor CD&V is elke investering in openbaar vervoer in Brussel een goede investering, we zijn dan ook verheugd met de extra centen die de NMBS beoogt te investeren in ons gewest. De creatie van 5 extra GEN stations geeft de Brusselaar meer mogelijkheden om zich te verplaatsen in Brussel via het spoor. De NMBS heeft een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van het Zuidstation en de omliggende wijk. Een wijk die de afgelopen jaren erg verpauperde en véél beter verdient. Maar laat ons als Brussels Gewest ook de hand in eigen boezem steken. Ik pleit al vele jaren voor een sterk uitgebouwde en coherente visie voor de Brusselse Zuidwijk op vlak van huisvesting, mobiliteit en economie in samenspraak met de hele buurt. Laat ons dan ook deze visie en ambitie omzetten in feiten en daden en het recent aangekondigde richtschema snel tot een goed einde brengen. En last but not least, et de oprichting van het parkeeragentschap en de uitrol op het terrein van het gewestelijk parkeerplan de komende maanden door de gemeenten, bereikten we een nieuwe mijlpaal. Met dit gewestelijk parkeerplan kan men van het parkeren een sterk beleidsinstrument maken coherent in het hele Gewest, en dit zonder de lokale eigenheden en bezorgdheden in de verschillende gemeenten over het hoofd te zien. CD&V hoopt dat iedereen zich de komende maanden constructief achter deze meerderheidsbeslissing zal scharen, in het belang van de Brusselaar en een meer leefbaar stadsgewest.

Op het vlak van ruimtelijk ordening heeft de Regering 7 prioritaire polen gedefinieerd. Sta me toe er enkele uit te lichten. Wat betreft de Heysel en het nieuwe nationale voetbalstadion op Parking C is het voor CD&V zeer belangrijk dat er zoveel mogelijk sporten worden betrokken. Wat ons betreft is een multifunctioneel stadion de enige optie voor een rendabel nationaal stadion. Ook wil onze fractie bekijken of de integratie van een zwembad mogelijk is. We dringen uiteraard aan op een verhelderende haalbaarheidsstudie met budgettaire antwoorden. Wat betreft de VRT site blijf ik er voor pleiten dat aangezien de VRT de gronden waar de nieuwe woningen en bureau’s komen, zal verkopen om de bouw van het eigen gebouw te financieren, het Gewest de enige grote speler is die kan pleiten voor een samenhangende architectuur. Brussel moet ambitieus zijn en durven gaan voor een gedurfde architectuur, een landmark in de stad. Het is daarenboven een goede zaak dat de VRT en de RTBF beslist hebben om hier in ons gewest te blijven.

De werkloosheid in ons gewest blijft rond de 20 procent schommelen. De jongerenwerkloosheid bedraagt ruim 32%. We pleiten al enkele jaren voor een duidelijk doelgroepenbeleid. We onderschrijven dan ook zeer sterk het voorstel Youth Guarantee dat minister Fremault nu heeft uitgewerkt waarbij alle Brusselse werkloze jongeren een garantie krijgen op een job, een opleiding of een stage. Met deze maatregel zullen jongeren ervaring kunnen opdoen, beroepsattitude kweken en ook de meerwaarde van de tweetaligheid in Brussel inzien. De inspanningen op vlak van taalkennis door een online taalplatform te installeren, worden dan ook zeer positief onthaald door mijn fractie. Ze staan immers de werkzoekenden toe om op eigen tempo de taal aan te leren en te onderhouden. Het biedt tevens een mooie aanvulling op de taalcursussen en taalcheques die nu reeds bestaan. De samenwerking tussen Actiris en VDAB is een wederkerende eis van onze fractie. Hoewel het in de beheersovereenkomst van Actiris duidelijk is omschreven, dringen wij aan op een verdere uitdieping van deze structurele samenwerking. Het werken op één uniek dossier, een gezamenlijke standplaats en compatibele software zijn wat ons betreft noodzakelijk om een antwoord te bieden op de Brusselse werkloosheidsgraad. De enige reserve die mijn fractie heeft wat dit luik betreft is de haalbaarheid van het aantal consulenten per werkzoekenden. Met de bijkomende inspanningen en maatregelen die Actiris zal bewerkstelligen, zal de begeleiding per werkzoekende nog geïntensifieerd worden. Voor mijn fractie blijft de toeleiding tot een job dé core business van Actiris.

Dankzij het Lucht , klimaat en energieplan hopen we de broeikasgassen in het BHG ernstig terug te dringen. Daarnaast zal dit plan ervoor zorgen dat de Brusselse gezinnen zo voordelig mogelijk toegang kunnen vinden tot elektriciteit. U weet dat de betaalbaarheid van Brusselse energiefactuur voor mijn fractie zeer belangrijk is. Bijkomende initiatieven hiertoe kunnen dus zeker op onze bijval rekenen. De energieprestatie van publieke gebouwen moet worden verbeterd. Onze fractie zal er echter op toezien dat de haalbaarheid voor de lokale structuren niet in het gedrang komt. Scholen kunnen immers niet altijd een volledige energierenovatie financieren. Slim met energie omgaan betekent ook investeren in groene energie, energiezuinig bouwen of energiezuinige huishoudtoestellen aankopen. Jammer genoeg weten we dat deze ingrepen nog steeds duurder zijn en dus niet evident voor de sociaal zwakkeren of de lage middenklasse. Het is dan ook de betrachting van mijn fractie om energiemaatregelen en energiepremies op maat te maken van deze kwetsbare doelgroepen. Dienaangaande diende ik een resolutie in die de energiepremie bij de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen onmiddellijk in vermindering brengt, zonder dat de consument dit eerst moet voorschieten. En dan is er binnen het beleidsdomein leefmilieu de problematiek van 4G. CD&V vindt het belangrijk  dat er een oplossing wordt gevonden die de economische positie van Brussel vrijwaart en voor alle actoren (consument en operator) positief en aanvaardbaar is.

De komst van de nieuwe Minister President heeft een nieuwe wind doen waaien. De Regering ging tweemaal op “conclaaf” en dit heeft heel wat initiatieven losgeweekt. We kunnen alleen maar zeggen: doe zo voort! Blijf in het belang van de Brusselaars werken tot de laatste dag.

BDP

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top