You Are Here: Home » Werk » Schriftelijke vraag ivm het win-win-plan

Schriftelijke vraag ivm het win-win-plan

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Minister Cérexhe, bevoegd voor Economie, Tewerk­stelling, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, inzake het win-win-plan

Een jaar geleden werd het win-win-plan gelanceerd door de federale minister van Werk. Doel was een aantal doelgroepen uit de werkloosheid te halen. Het betreft de -26-jarigen, werkzoekenden ouder dan 50 jaar en werkzoekenden die tussen één en twee jaar ononderbroken uitkeringsge­rech­tigd zijn. Nu het december is, wordt het tijd om de balans op te maken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  1. Hoeveel ondernemingen hebben van het plan gebruik gemaakt om mensen aan te werven?
  2. Over hoeveel Brusselaars gaat het dan?
  3. Hoeveel van de in het kader van het Win-win-plan aangeworven Brusselaars zijn intussen nog in dienst?
  4. Wat is het totaal aantal begunstigden over het hele land?
  5. In de commissie Economie van 8 december laatstleden meldde u dat meer dan 40% van de Brusselse werkzoekenden een arbeidskaart had aangevraagd, die hen toegang gaf tot een mogelijke aanwerving via het win-win-plan. Hoeveel bedraagt het precieze aantal?
  6. Wat is het aandeel van de Brusselse werkzoekenden dat een arbeidskaart mág aanvragen, deeluitmakend van de doelgroep van het tewerkstellingsplan?
  7. Welke sectoren hebben hiervan gebruikt gemaakt en welke meer dan andere?
  8. Het plan is op drie doelgroepen gericht: -26-jarigen, werkzoekende 50+-ers en personen die tussen 1 en 2 jaar werkloos zijn. Welke groep heeft tot nu toe het meest kunnen genieten van de voordelen van het win-win-plan?
  9. Hoe verloopt de controle om te verhinderen dat werkgevers ‘duurdere’ werknemers ont­slaan en hen vervangen door werknemers onder de gunststatuten in het kader van het win-win-plan? Zijn hier cijfers over?

Antwoord : Hoeveel ondernemingen hebben van het plan gebruikgemaakt om mensen aan te werven ? Op de 22.737 werkaanbiedingen die Actiris heeft ontvangen in 2010 werd 949 keer expliciet naar een win-winplan gevraagd. Om hoeveel Brusselaars gaat het dan ? De laatste meting doorgestuurd door de RVA toont dat 4.990 win-wincontracten gesloten werden in het BHG tussen 1 januari 2010 en 19 januari 2011.

Hoeveel van de in het kader van het win-winplan aangeworven Brusselaars zijn intussen nog in dienst. In december waren er 3.063 Brusselse werkzoekenden tewerkgesteld in het kader van een win-wincontract. Dit cijfer stabiliseert zich. Wat is het totaal aantal begunstigden over het hele land ? Volgens de RVA werden er tussen 1 januari 2010 en 19 januari 2011 54.952 win-wincontracten gesloten over het hele territorium. In de commissie economie van 8 december 2010 meldde u dat meer dan 40 % van de Brusselse werkzoekenden een arbeids kaart hadden aangevraagd die hen toegang gaf tot een mogelijke aanwerving via het win-winplan. Hoeveel bedraagt het precieze aantal?

De RVA geeft aan dat 48.671 win-winkaarten aan werkzoekenden in het Brussels Gewest werden afgegeven tussen 1 januari 2010 en 19 januari 2011. Wat is het aandeel van de Brusselse werkzoekenden dat een arbeidskaart mag aanvragen, deel uitmakend van de doelgroep van het tewerkstellingsplan?

Naar het schijnt heeft de categorie van – 26-jarigen zonder diploma van het hoger secundair onderwijs, op zichzelf beschouwd, het meest genoten van de voordelen van het win-winplan. Hoe verloopt de controle om te verhinderen dat de werkgevers « duurdere » werknemers ontslaan en hen vervangen door werknemers onder de gunststatuten in het kader van het win-winplan? zijn hier cijfers over?

Een bepaling om dit soort misbruik te vermijden, werd in de regelgeving opgenomen. Zo voorziet het koninklijk besluit van 19 december 2001, aangepast door het koninklijk besluit van 21 december 2009 dat de voordelen van het win-winplan van de werkgever afgenomen mogen worden op beslissing van het beheerscomité van de RVA indien er na een klacht werd vastgesteld dat de werknemer ter vervanging aangenomen werd en voor dezelfde functie als een ontslagen werknemer met als voornaamste doel te profiteren van de win-winvoordelen. De werkgever zal dan het volledige bedrag moeten terugbetalen. Het beheerscomité kan eveneens beslissen om de werkgever gedurende 12 maanden te verbieden om een beroep te doen op win-win voor eender welke werving. Aangezien deze bepalingen volledig nieuw zijn, beschikt de RVA nog niet over cijfers hieromtrent.

Brigitte DE PAUW

Brussels Parlementslid

Fractievoorzitter CD&V

10 december 2010

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top