You Are Here: Home » Werk » Tussenkomst inzake de webstek van Actiris

Tussenkomst inzake de webstek van Actiris

Mondelinge vraag aan Minister Cérexhe, bevoegd voor Economie, Tewerk­stelling, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, inzake de webstek van Actiris

Voorbije zomer scheerde de werkloosheid in ons gewest helaas weer hoge toppen. Meer dan 110.000 Brusselaars kregen een werkloosheidsuitkering. Tegelijkertijd biedt Actiris 25.909 jobs aan (dd. 3 september 2010), zo verzekert de webstek ons.

CD&V steunt de verdere uitbouw van een begeleidingssysteem van werkzoekenden, met rechten en plichten voor zowel werkzoekende als arbeidsbemiddelingsdienst. Het CBP kadert in deze filosofie. We moeten er echter voor zorgen dat de zoektocht naar werk zo gemak­kelijk mogelijk verloopt. De webstek van Actiris zou hierbij een heel belangrijke rol moeten spelen. Helaas blinkt deze niet uit in gebruiksvriendelijkheid.

In vergelijking met de websites van de andere arbeidsbemiddelingsdiensten, scoort Actiris.be zwak. Zowel de VDAB als le Forem geven op een aantrekkelijkere, visuelere en eenvoudiger manier informatie aan werkzoekende en werkaanbieder. De zoekfunctie naar de vacatures is meteen duidelijk bij VDAB en le Forem. Bij Actiris moet je er al even naar zoeken.

-          Onderschrijft u de vaststelling die ik en andere surfers gemaakt hebben?

-          Bestaan er binnen de reorganisatie van Actiris plannen om de webstek van Actiris onder handen te nemen? Zo ja, wanneer zou dit gebeuren?

Antwoord;

De heer Benoît Cerexhe, minister.- Op het ogenblik dat de website van Actiris gelanceerd werd – zo’n vier jaar geleden – kreeg zij een prijs voor het gemakkelijke en vlotte gebruik ervan. De informatietechnologie is echter een domein dat
steeds sneller evolueert.

Zonder even negatief te zijn als u, moet ik toegeven dat inzake makkelijke toegang, lay-out of algemene presentatie van de informatie en in het bijzonder van de werkaanbiedingen, de huidige website van Actiris wat verouderd is, zeker als we haar vergelijken met andere websites ontwikkeld door andere publieke diensten voor arbeidsbemiddeling in België, en dit ondanks de constante verbeteringen of nieuwe ontwikkelingen zoals de website “IMT-B” en modules zoals
“MijnActiris” voor werkgevers en werkzoekenden. Laten we niet vergeten dat, in tegenstelling tot bij de VDAB en de FOREM, de website van Actiris ontwikkeld en beheerd moet worden door een kleinere structuur, met budgetten die totaal niet te vergelijken zijn met die van FOREM of van de VDAB en met een aantal technische moeilijkheden, zoals het feit dat Actiris in de twee talen werkt (Frans en Nederlands).

Dit verhoogt de complexiteit van het systeem en de kosten voor de ontwikkeling en het onderhoud ervan.
Ik erken het belang van de “e-gov”-diensten en heb daarom bijkomende budgetten gevraagd met het oog op de vernieuwing van de website in 2011.

De voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft het woord.
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Met mijn vraag wil ik niet zozeer de lay-out of de aantrekkelijkheid van de website bekritiseren. Mijn zorg gaat in de eerste plaats naar de vele Brusselse werklozen, die grote problemen ondervinden om een job te vinden.

Een website kan voor sommigen onder hen een geschikt medium zijn om vacatures te vinden.
Als men de website van Actiris vergelijkt met die van de VDAB of de FOREM, is de toegang tot de
vacatures er veel te ingewikkeld. Onze aandacht moet prioritair naar de hoge werkloosheid gaan. Aangezien het gewest zich in een moeilijke budgettaire situatie bevindt, ligt het niet in mijn bedoeling om buitensporig veel geld te
investeren in de aantrekkelijkheid van de website. De website moet in die zin worden aangepast, dat
de bezoekers gemakkelijker de weg vinden naar de vacatures.
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Ik deel uw bezorgdheid. In 2011 zullen we hier werk van maken.
.

Brigitte DE PAUW

Brussels Parlementslid

Fractievoorzitter CD&V

3 september 2010

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top