You Are Here: Home » Energie » Tussenkomst ivm slimme meters

Tussenkomst ivm slimme meters

In februari 2010 werd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de installatie van de zogenaamde slimme gas- en elektriciteitsmeters besproken, een systeem waar onze fractie al langer voorstander van is. Slimme meters zouden er immers onder andere voor zorgen dat mensen bewuster omgaan met hun energieverbruik. Hun eventuele inspanningen om zuiniger om te springen met energie (door middel van spaarlampen, energiezuinige huishoudtoestellen, isolatie,…) worden als het ware zichtbaarder, en dit zullen zij uiteraard ook voelen aan de energiefactuur. Een dergelijk systeem kan alleen maar een positieve motivatie betekenen voor een intelligenter energieverbruik. Goed voor de portefeuille, én voor het milieu. Eveneens de meest kwetsbare groepen van de samenleving zullen hiervan de vruchten plukken. De energiefactuur is in veel gevallen immers een heikel punt voor hen. De bewustmaking van energieverbruik, dat de invoering van slimme meters met zich meebrengt, is zeker voor hen van groot belang. Ook het systeem van voorafbetaling wordt mogelijk gemaakt met de slimme meter, hetgeen we nu enkel bij de zogenaamde budgetmeter mogelijk is.

U heeft meegedeeld dat Brugel, de Brusselse regulator voor energie, een onderzoek zou starten en een kosten-baten-analyse zou opmaken van verschillende mogelijke basisscenario’s, die uitgaan van een volledige uitrol van slimme meters. Eveneens zou deze studie een analyse per klantensegment bevatten. De resultaten van dit onderzoek zouden begin maart 2011 beschikbaar zijn.

Ik zou dan ook graag het volgende van u vernemen:

-Wat is de stand van zaken betreffende dit onderzoek Brugel, dat vanaf begin maart 2011 beschikbaar zou zijn?

-Hoe luiden de resultaten van het onderzoek?

-Heeft Brugel, op basis van het eindresultaat van deze studie, reeds contacten gehad met de vertegenwoordigers van de desbetreffende marktactoren? Indien ja, hoe luiden de bevindingen?

-Wat zijn uw volgende stappen inzake de eventuele installatie van de slimme meters?

Brigitte De Pauw                                                                                      16/03/2011

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top