You Are Here: Home » Werk » Interpellatie inzake de activering van werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Interpellatie inzake de activering van werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Cérexhe, bevoegd voor Economie, Tewerk¬stelling, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, inzake de activering van werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Al jarenlang pleit CD&V voor het uitbouwen van een volwaardig activeringsbeleid binnen de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris. Gedurende lange tijd werd dit pleidooi, dat wortelde in een oprechte bekommernis voor de slaagkansen van de Brusselse werkzoekende, verguist als ‘la chasse aux chômeurs’. De berichtgeving op het RTBF-journaal van donderdag 24 februari laatstleden gaf ons dan ook voldoening. Er werd zowaar vastgesteld dat het activerings¬beleid positieve gevolgen heeft voor de werkzoekende. Onze fractie heeft het altijd vreemd gevonden dat er over de activeringspolitiek een communau¬tair sausje gegoten werd. Het gaat er ons niet om aan te tonen dat regio X of Y beter zou werken dan een andere. Het gaat er om te kijken welke strategieën de beste zijn om werkzoekenden te helpen en die ook toe te passen. In het kader van de Lissabonstrategie engageerde ons land er zich toe tegen 2010 te streven naar een totale werkzaamheidsgraad van 70%. Vanuit dit prisma dienen de aangeboden werkplaatsen optimaal ingevuld te worden en wat ons betreft, liefst door Brusselse werkzoekenden. Volgens een recent gepubliceerd onderzoek van de UCL en UGent (SUIVICHO) zorgt de activering van 25-29-jarigen voor een grotere kans op het vinden van een baan en dit in álle gewesten. Zo waren er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 à 6 % meer ‘overgangen’ naar werk dan wanneer er geen schriftelijke verwittiging van de RVA was. De controle op sollicitatie-inspanningen werkt echter wel beter in regio’s waar er voldoende vacatures zijn. Dit verklaart misschien wel het grotere succes van de maatregel in het Vlaams Gewest (waar er 10% meer overgangen naar werk werden vastgesteld), maar voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat deze redenering niet op. Ons gewest beschikt immers over het grootste werkgelegenheidsbassin van het land en telt grosso modo 700.000 arbeidsplaatsen. En zo komen we terug terecht bij het belang van opleiding en vorming van de werkzoekenden en de afstem¬ming van hun profiel op de verschillende vacatures.  In de beleidsaanbevelingen van de SUIVICHO-studie worden twee grote voorstellen gedaan. Ten eerste vinden de onderzoekers dat het eerste evaluatiegesprek na een kortere werkloosheidsduur moet plaatsvinden. Bovendien zou het sneller sturen van een ‘verwittiging’ ook al een positief gevolg kunnen hebben. Ten tweede pleiten ze voor een verdere objectivering van de evaluatieprocedure, zodat een langdurige uitkering gerechtvaardigd kan blijven. Hier wordt gedacht aan het meenemen van elementen als de lokale werkloosheidsgraad, kinderlast, ziekte, opleidingsniveau, etc. Onderschrijft u deze aanbevelingen? Is Actiris uitgerust om deze aanbevelingen te volgen? Momenteel zijn er 303 tewerkstellingsconsulenten aan de slag bij Actiris en 87 bij de Missions Locales en Lokale Werkwinkels. Grosso modo betekent dit 1 consu¬lent per 275 werkzoekenden. We komen van heel ver en zijn blij dat we in de goede richting evolue¬ren. Heeft u een bepaald doel voor ogen en een tijdspad hiernaar toe?  Welke lessen trekt u uit de SUIVICHO-studie voor het gevoerde en toekomstige beleid?  Een mogelijkheid om de activering te verhogen is de afbouw van het contract van onbepaalde duur voor de gesco’s. Door een rotatiesysteem kunnen zo meer mensen een eerste werkervaring op doen, een troef die niet te onderschatten valt op de zeer competi¬tieve Brusselse arbeidsmarkt. Een rotatiesysteem werd in zeer beperkte mate ingevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Kan u ons een overzicht geven van de eerste bevindingen? U weet dat u in onze fractie een bondgenoot vindt voor de verdere uitbouw van de activeringsmaatregelen en een slagkrachtige arbeidsbemiddelingsdienst. Brigitte DE PAUW Brussels Parlementslid Fractievoorzitter CD&V 28 februari 2011

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top