You Are Here: Home » Algemene zaken » CD&V Fractie tevreden met begroting Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CD&V Fractie tevreden met begroting Brussels Hoofdstedelijk Gewest

IMG_4134

Financiën

Een bespreking over een begroting einde legislatuur is altijd een aanleiding om even een evaluatie te maken van de voorbije legislatuur en vooruit te kijken naar de komende.

De voorbije legislatuur is er heel wat veranderd. We zijn de legislatuur gestart onder een slecht economisch en financieel gesternte. Overheden maakten grote schulden of hadden moeite om hun bestaande schulden af te bouwen. Ook ons gewest moest een deel van de gezamenlijke schuldafbouw voor haar rekening nemen. Een zuiniger beleid en een herfinanciering maakten het mogelijk om hier werk van te maken. Gelukkig kunnen we bij deze laatste begroting een overschot neerleggen. Onze fractie blijft ervoor pleiten – maar dat weet u al uit mijn tussenkomst naar aanleiding van de beleidsverklaring – dat de overschotten op onze begroting prioritair naar schuldafbouw moeten gaan. We stellen vast dat jaar na jaar de inkomsten op de personenbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afnemen en lager zijn ten aanzien van het landelijk gemiddelde. We zijn er niet in geslaagd, ook tijdens deze legislatuur niet, dit tij te doen keren. In 2013 zal de nationale solidariteitstussenkomst rond de 452,7 miljoen EUR liggen. Dat betekent 15,5% van de totale geraamde ontvangsten van het gewest. Dit probleem zal één van de uitdagingen zijn voor de volgende legislatuur, want tegen het einde van de volgende legislatuur zullen de solidariteitsmechanisme minder groot zijn en worden de gewesten zelf meer en mee verantwoordelijk. Het voorstel van de afschaffing van de successierechten op de gezinswoning kan in dat verband op onze steun rekenen. Wij hebben dit trouwens reeds jaren bepleit hier in het parlement. Naast het menselijke aspect – het moeten betalen van successierechten voor z’n eigen gezinswoning na het overlijden van een dierbare – denken we dat dit ook een stimulans kan zijn voor het houden van de middenklasse in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is slechts één maatregel, maar er zijn tal van maatregelen die moeten genomen worden. Een ander opvallend feit van de voorbije legislatuur is de herfinanciering van ons gewest. Voor 2014 gaat dit over 149 miljoen EUR bijkomende middelen. Deze extra middelen, en ze zullen de komende legislatuur nog aangroeien, waren broodnodig om de extra kosten die Brussel als hoofdstedelijk gewest heeft, te financieren. Daaraan gekoppeld was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht een aantal interne hervormingen door te voeren. Onze fractie is tevreden met het resultaat en de ingeslagen weg. We zijn immers al jaren pleitbezorger van een meer efficiënt bestuurd gewest en deze interne hervormingen vormen daar een belangrijke schakel in. Dit laatste moet dan ook zijn volle beslag krijgen tijdens de volgende legislatuur, waarbij we eveneens kunnen nagaan of er niet andere domeinen zijn die we meer efficiënt zouden moeten organiseren.

De komende legislatuur zal in het teken staan van de implementatie van de zesde staatshervorming. We krijgen tal van nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het zal ons in staat stellen om een beleid op maat van de Brusselaars uit te werken voor de begeleiding van werklozen, het meer betaalbaar maken van de huisvesting, het aangenamer en gezonder maken van de leefomgeving, het vlotter bereikbaar maken van de stad, enz.

We hebben samen vele uren in de verschillende commissies doorgebracht om de begroting 2014 te bespreken. Het is niet de bedoeling alles te herhalen. Sta me toe er een paar punten uit te lichten:

Energie

Voor onze CD&V fractie blijven de 3 hoofddoelstellingen inzake het Brussels energiebeleid belangrijk. De toegang tot energie moet voor iedereen worden voorzien, de energiedoeltreffendheid moet verbeterd worden en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet worden aangemoedigd. Het is voor ons een echte noodzaak om de energiepremies toe te kennen aan zij die ze het meeste nodig hebben. Het inrichten van technisch-economische criteria in deze is dus aangewezen. Vandaag zien we immers dat Ukkel (een van de rijkste gemeentes in ons Gewest) het meeste energiepremies krijgt. Dit kan niet de bedoeling zijn. Dat geeft enerzijds weer dat men in arme wijken nog te weinig bekommerd zijn om energiezuinige maatregelen of dat de financiële drempel nog steeds te groot is. Het Huis van de Energie is dus broodnodig, al blijft het voorlopig wachten op een duidelijk effect ervan. Daarom ook dat ik met mijn voorstel tot resolutie een einde wil stellen aan het prefinancieren van dergelijke premies, te starten bij de energiezuinige huishoudtoestellen.

Tevens moeten we kunnen vermijden dat de energiepremies ook volgend jaar weer te snel uitgedeeld zijn. Het is aan de bevoegde minister om te vermijden dat vele Brusselaars weer in de kou blijven staan met hun energiepremie-aanvraag.

Wat betreft de verplichte invoering van passiefbouw bij nieuwbouw of grondige renovatie in Brussel vanaf 2015 had mijn fractie grote vragen. In de begroting voorziet de minister geen overgangsmaatregelen noch voorbereidingsmechanismen voor deze ingrijpende verplichting. Een gemiste kans. Zeker voor overheidsgebouwen, scholen en OCMW’s dreigt dit problematisch te worden. Enerzijds is het correct dat we als overheid een voorbeeldfunctie te handhaven hebben, maar anderzijds moeten we de moeilijke financiële context voor scholen, gemeentes en OCMW’s erkennen.

Leefmilieu

De waterprijs is vorig jaar ‘maar’ met 2% gestegen. De waterprijs steeg de voorbije jaren echter sterk. In 2012 werden bijna 500 gezinnen zonder water gezet door hun watermeter af te sluiten. Dit is een dieptepunt!  Het Gewest moet dit goed opvolgen, zodat we vermijden dat gezinnen in moeilijkheden zomaar van hun water worden afgesloten. Toegang tot drinkbaar water is immers een basisrecht.

België is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld tot een boete van 10 miljoen euro omdat de Europese richtlijn voor de verwerking van afvalwater jarenlang overtreden is. In de commissie zei de Minister dat de besprekingen aan de gang zijn tussen de drie Gewesten en de federale overheid om de boete van 10miljoen euro te verdelen. Dat punt zal bij een komend overlegcomité bovenaan op de agenda taan. De precieze boete voor Brussel is op heden nog niet gekend en in de begroting 2014 is geen enkele provisie voor geschillen opgenomen. Gaat het bedrag voor de boete dan ingeschreven worden bij een begrotingswijziging?

We stellen vast dat het budget voor Leefmilieu Brussel opnieuw stijgt. Tijdens deze legislatuur zijn de middelen hiervoor jaar na jaar toegenomen. Leefmilieu Brussel heeft nu al 970 personeelsleden. Vorig jaar waren er nog 853 VTEs (contractuelen / statutairen). Op 1 jaar zijn er bijna 100 werknemers extra aangeworven. Dat is een personeelsstijging van 14% op 1 jaar! Hoeveel personeelsleden zouden maximum een plaats kunnen krijgen in het nieuwe gebouw van Leefmilieu Brussel (volgend jaar ingehuldigd)? Gisteren is er een nieuw rapport van rekenhof uitgekomen, dat eerder kritisch is over hoe het BIM omgaat met overheidsopdrachten. Ik citeer: “Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het administratieve beheer van de overheidsopdrachten heel wat leemten vertoont, zowel op het niveau van de gunning als van de uitvoering van opdrachten. Die toestand is te wijten aan een slechte kennis van de toepasselijke regelgeving en een gebrek aan nauwkeurigheid.” Wat gaat u hieraan doen?

De werkingsdotatie voor Net Brussel stijgt in 2014 met 10%. We beschouwen dit als een signaal dat de Brusselse Regering het netheidsprobleem ernstig neemt. Blij dat staatssecretaris Madrane, Mister Proper, met zijn nieuw afvalplan het probleem wil aanpakken. U heeft een nieuwe wind heeft laten waaien bij Net Brussel: een nieuwe en gebruiksvriendelijke website, installatie van nieuwe vuilbakken, een bezoek met de commissie aan het sorteercentrum, een heus afvalplan, …

Mobiliteit

Deze begroting legt meer dan ooit de klemtoon op openbaar vervoer, fietsers & voetgangers. Niet alleen is dit een duurzame manier van zich verplaatsen, elke studie toont ook aan dat dit de vervoersmodi zijn met het meeste groeipotentieel. Bovendien draagt het bij aan een meer aangename, leefbare stad.

Er wordt hard gewerkt aan de studies en de plannen omtrent de uitbreiding van het metronetwerk richting Schaarbeek & Evere en de automatisering van de lijnen 1 & 5 (het zogenaamde PULSAR project). Willen we dat onze openbaar vervoer klaar is om de verhoogde capaciteit op te vangen, mogen we niet talmen met deze dossiers. Niet enkel voor de metro zijn er belangrijke uitbreidingsplannen, zo zijn de plannen voor tram 9 naar Ganshoren & Jette in een laatste stadium en hopen we dat de werken zo snel mogelijk kunnen van start gaan. We steunen hard de flankerende maatregelen (zoals de heraanleg en de parking onder het Spiegelplein in Jette). Net zo voor tram 94 langs de Woluwelaan en bus 71 die dringend een vertramming nodig heeft, willen we de capaciteitsverhoging kunnen opvangen. Belangrijk is ook om aan te stippen, dat we zoveel mogelijk pleiten om het openbaar vervoersnetwerk in een eigen bedding te laten rijden. Dit om een belangrijk concurrentieel voordeel tegenover het privaat vervoer te bekomen. Ondanks de enorme investeringen die laatste jaren zijn gebeurd, zien we immers nog al te vaak de bus of de tram mee in de file staan met het privaat autoverkeer. Hier willen we de komende jaren op hetzelfde elan verder gaan. Ook besteedt het beheerscontract opnieuw veel aandacht aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoersnet, dit is voor CD&V eveneens erg belangrijk.

Haven

Ook met de Haven van Brussel heeft de Brusselse regering onder leiding van Minister Brigitte Grouwels een nieuw beheersovereenkomst en Masterplan afgesloten. Deze moeten de Haven van Brussel toelaten om haar rol als logistieke draaischijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zich te nemen. We pleiten sterk mee voor de verdere uitbouw van het TIR-centrum, die de opdracht van de Haven voor een betere en meer duurzame stadsdistributie kan waarmaken. De Haven van Brussel combineert economie met ecologie, door een duurzaam goederenvervoer. De haven probeert bovendien ook meer en meer in te spelen op het recreatieve, door bijvoorbeeld de aanleg van verschillende voet- en fietspaden of het lichtspektakel het Brussels Light Festival.

Gemeenten

Het is positief dat er een marge werd ingebouwd om de slechte financiële gemeentelijke situatie op te vangen. Maar zal er indien het nodig blijkt, een begrotingswijziging worden doorgevoerd als blijkt dat de gemeentelijke financiën nog meer precair zijn dan hetgeen we nu weten? Ook hadden we een vraag voor de Minister President. Gaat de Minister President, als voogdij Minister over de gemeenten, optreden ten aanzien van het feit dat Maingain geld van de Vlaamse schepen zal gebruiken om initiatieven te steunen in de rand? Wat gaat de Minister President hiertegen doen? Deze middelen zijn immers grondgebonden.

Economie en tewerkstelling

De focus op de jongerenwerkloosheid is volgens de CD&V fractie legio. Zowel de hoge werkloosheidscijfers bij onze Brusselse jeugd als de ongekwalificeerde uitstroom moet worden aangepakt. De youth guarantee of stage garantie voor jongeren stemt ons alvast hoopvol. Al zal men erover moeten waken dat men ook genoeg begeleiding investeert in het natraject. Het is immers ons doel om de jongere na zijn stage of opleiding naar een vaste job te leiden.

Onze fractie is tevreden met de focus in het strategisch plan van Actiris op een betere matching door middel van sectorale benadering van de behoeften van de werkgevers. Wat ons betreft is zowel de stijging van de verhouding Brusselaars binnen de Brusselse tewerkstellingsplaatsen als de stijging van de mobiliteit van de Brusselaars te wijten aan de positieve dynamiek van Actiris. U weet dat ik pleitbezorger ben van een doorgedreven samenwerking tussen VDAB en Actriris op één dossier, in één huis. We willen ook werk maken van het verenigen van operationele diensten tussen Actiris en VDAB (zoals dat nu het geval is met Brussel formation). Maar ook de verhoudingen tussen de Missions Locales en de Werkwinkels moeten evenwichtiger worden verdeeld.

We zijn tevens enthousiast wat betreft de lancering van het ZEUS project ter versterking van de lokale economie en de buurtgerichte werkgelegenheid. De uitbouw van een zone voor economische uitbouw in de stad langs het kanaal kan al geruime tijd op onze steun rekenen. Wat ons betreft kan dit zeker worden uitvergroot na een positieve evaluatie. De middelen van deze startfase zijn immers beperkt.

De samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Microsoft inzake het Microsoft Innovation Center (MIC) kan rekenen op uitstekende resultaten. Zo werden er 331 certificaten toegekend aan werkzoekenden, 29 nieuwe bedrijven opgericht en 129 jobs gecreëerd in deze sector. Initiatieven als deze waarin de publieke en private sector nauwgezet samenwerking verdienen dan ook onze aanmoediging en moeten wat ons betreft in de toekomst worden uitgebreid naar andere sectoren. Ook met het MAD ( Mode and Design center) zouden we dergelijke bijkomende opleidingen in de retail kunnen voorzien om ook in deze sector een antwoord te bieden op knelpuntberoepen.

Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden kent jammer genoeg ook een groot succes. Steeds meet KMO’s krijgen het moeilijk om de crisis te overleven. De herbevestiging van het engagement van het gewest om deze ondernemers in moeilijkheden te ondersteunen juichen wij dan ook ten zeerste toe.

Er is al heel wat werk verricht en er staat nog evenveel of zelfs meer op de planken. Deze begroting maakt de nodige middelen vrij om dit werk zo goed en zo kwaad als het kan, uit te voeren. Daarom kan u op de steun rekenen van onze fractie.

About The Author

Number of Entries : 209

Comments (1)

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top